علائم بیش فعالی

تعدادی از علائم مربوط به بیش فعالی و اختلال توجه و تمرکز شامل موارد زیر است:


ـ کودک غالباً با دست هایش بازی می کند و در جایش می لولد.


ـ کودک معمولاً کلاس را ترک می کند.


ـ غالباً می دود یا می پرد.


ـ اغلب بازی یا فعالیت هایش پر سروصداست.


ـ به نظر می رسد کودک همیشه در حال حرکت است.


ـ زیاد صحبت می کند.


ـ از توجه به جزئیات ناتوان است.


ـ اغلب قادر به پیگیری دستوران یا اتمام کارها نیست.


ـ اغلب وسایل خود را گم می کند.

/ 0 نظر / 29 بازدید