زنگ مهر پیامبر

به دنبال اهانت به ساحت  مقدس پیامبراعظم  توسط نشریه فرانسوی ، مراسمی در این آموزشگاه باحضور کلیه همکاران ودانش آموزان وکادر دفتر به نام پیامبرمهربانی گرفته شد. دراین مراسم ضمن تفهیم مطلب به دانش آموزان ، زنگ پیامبر مهربانی توسط مدیر مدرسه نواخته شدوهمزمان شعار :

(من عاشق پیامبرم     مهر  پیامبر دردلم)

  توسط دانش آموزان  با صدای بلند تکرار شد .

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید